Yayınlanma Tarihi: |10.06.2015 12:43

CHP Seçim Bildirgesi 2015 – Kamu Yönetimi Reformu

Kamu hizmetleri tam zamanlı, güvenceli, kadrolu işçi ve memurlar tarafından verilecek.


BÜROKRASİDE LİYAKAT


ATAMALAR

Kamu personeli atamalarında etik değerler ve mesleki liyakati esas alacağız.

İstisnai memurluk uygulamasını kaldıracağız.

Üst düzey atamalar dışındaki tüm kamu görevlerine girişi merkezi sınava tabi tutacağız.

Sınavların bağımsız, adil, objektif ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayacağız.

Eş durumundan atama taleplerinde, aile birliğinin korunmasını esas alacağız.

Siyasi kadrolaşmanın yarattığı olumsuzlukları gidereceğiz.


YÜKSELTMELER

Yükseltmelerde her türlü ayırımcılık ve öznel tercihlere son vereceğiz.

Yapacağımız yasal düzenleme ile görevde yükseltme ve unvan değişikliği için düzenli sınav yapılmasını sağlayacağız.

Kadrosuzluk nedeniyle derece yükseltmesi gerçekleştirilmeyenlerin, öğrenim durumları itibarıyla yükseltilebilecekleri en üst kadro derecesine kadar gidebilmelerini sağlayacağız.


YÖNETİCİLER

Bütün yöneticilik kademeleri için yazılı sınav kazanma şartı getireceğiz.

Üst düzey kamu görevlerine yapılacak atamalarda, yöneticilik eğitimi almış olmayı ön koşul yapacağız.

Kamudaki yönetici pozisyonlarının aşırı güç ve ayrıcalıklarla donatılmasına son vereceğiz.


KAMU ÇALIŞANLARINA İŞ GÜVENCESİ SAĞLAYACAĞIZ

Kamu hizmetlerinin tam zamanlı, güvenceli, kadrolu işçi ve memurlar tarafından verilmesini sağlayacağız.

ILO Sözleşmeleri ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nda öngörülen istisnai haller dışında, kamu görevlilerinin sendikal hak ve özgürlüklerinin önündeki tüm kısıtlamaları kaldıracağız.

Kamuda esnek çalışma ve performans değerlendirme sistemine son vereceğiz.

Mevcut performans değerlendirme sisteminin yerine, nesnel ölçütleri ve liyakati esas alan bir sistem geliştireceğiz.

Keyfi cezalandırmaya dayalı yönetim anlayışına son vereceğiz.

Zorunlu rotasyon adı altında yapılan sürgünlerin önüne geçecek, geçmiş uygulamaların yarattığı mağduriyetleri gidereceğiz.


ÜCRET POLİTİKASI

Kamu çalışanlarının sayısını, maaşlarını ve çalışma koşullarını kademeli olarak OECD ülkeleri ortalamasına ulaştıracağız.

Kamu çalışanlarının ücretlerinin hem iş yeri, hem ülke düzeyinde toplu sözleşmeler yoluyla belirlenmesinin önündeki tüm kısıtlamaları kaldıracağız.

“Eşit işe eşit ücret” ilkesini temel alacak, kamu çalışanları arasındaki ücret adaletsizliklerini ve ek ödeme farklılıklarını gidereceğiz.

Emekli maaşları ve ikramiyelerinin belirlenmesinde kamu görevlilerine yapılan tüm ek ödemeleri hesaba katacağız.


KAMU ÇALIŞANLARININ SÜREKLİ EĞİTİM ALMASINI SAĞLAYACAĞIZ

Kamudaki hizmet içi eğitimi niceliksel zorunlulukları yerine getirme amaçlı olmaktan çıkaracağız. Eğitimlerin niteliğini artıracağız.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eğitim birimlerinin, hizmet içi eğitimleri Merkezi Personel Regülasyon Birimi’nin eşgüdümünde vermesini sağlayacağız.

Hizmet içi eğitimlerin özel eğitim kuruluşları veya eğiticiler tarafından verilmesinin yol açtığı ticarileşmenin önüne geçeceğiz.

Tüm kamu çalışanlarını bireysel gelişim, kamu hizmeti hassasiyeti ve etik konularında standart bir eğitime tabi tutacağız.


KAMU YÖNETİMİ REFORMU


KAMU VE KURUMLARIYLA BARIŞIK, GÜVENCELİ KAMU ÇALIŞANLARI

Kamu Personel Yönetimini Yeniden Yapılandıracağız

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu sadeleştireceğiz.

Personel yönetimini, özerklik, katılımcılık ve yönetişim ilkeleri doğrultusunda düzenleyecek ve denetleyecek merkezi bir birim kuracağız.

Oluşturulacak yeni personel rejiminde, yerel birimlerin, kendilerinde çalışan ve çalışacak personel konusunda özerk olabilmelerini sağlayacağız.

Devletin kendi çalışanına güven duymasını sağlayacağız.

Kamuyu yeniden temel bir istihdam alanı haline getireceğiz.

Tüm kamu görevlilerinin yetki ve sorumluluklarını açık bir şekilde tanımlayacağız.

Çalışanların kendileri ile ilgili konularda karar alma süreçlerine daha fazla dâhil olacağı bir yönetim anlayışını benimseyeceğiz.

Kamu personelinin dokunulmazlıklarını kaldıracağız.


YEREL YÖNETİMLER

Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluk paylaşımını, halkın ihtiyaçlarını gözeterek, en üst düzeyde katılım sağlanabilecek şekilde belirleyeceğiz.

Yerel yönetimlerin kaynaklarının, yetki ve sorumlulukları ile orantılı olmasını sağlayacağız.

Rant ve ihalecilik üzerinden değil, halkın ortak ihtiyaçları ve talepleri üzerinden kendini var eden bir yerel yönetim sistemi kuracağız.

Yerel yönetimlerin özellikle çevre ve doğa haklarını ilgilendiren konularda ihale, imar değişikliği veya rant oluşumuna neden olacak işlem ve kararlarını, sivil toplum örgütlerine açık süreçlerde almasını ve gerektiğinde yerel referanduma başvurulmasını zorunlu kılacağız.

Belediye İktisadi Teşebbüsleri’ni (BİT) üretim ve istihdama katkı sağlayacak şekilde güçlendireceğiz.

BİT’lerin faaliyetlerini şeffaflaştıracak ve etkin şekilde denetlenmesini sağlayacağız.

Yerel yönetimler başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarının, kendileri ile doğrudan veya dolaylı çıkar ilişkisi olan özel ve tüzel kişilerden bağış almalarını yasaklayacağız.


ŞEFFAFLIK VE ETKİN DENETİM


Kamu yönetiminde etik ilkelerin ve kuralların yerleşmesini sağlayacak düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

Atıl durumdaki Başbakanlık Kamu Etik Kurulu’nun yapısını ve işlevlerini yeniden düzenleyeceğiz.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki etik komisyonlarını işler hale getireceğiz.

Bu birimleri çalışanlara mesleki etik konusunda danışmanlık hizmeti ve eğitim veren birimlere dönüştüreceğiz.


YOLSUZLUKLA ETKİN VE KAPSAMLI MÜCADELE

Kamu çalışanları ile sınırlı kalmayacak ve tüm toplumu içerecek bir yolsuzlukla mücadele kampanyası başlatacağız.

Yasama ve yargının yolsuzluk ve kuralsızlıklarla etkin mücadelesinin önündeki engelleri kaldıracağız.

Kamu yönetiminde rüşvet ve suistimal suçu işleyenlerin süratle yargılanıp cezalandırılmasını sağlayacağız.

Rüşvet ve yolsuzluk suçlarının cezasını artıracak, bu suçlarda zaman aşımını kaldıracağız.

Yetki karmaşasından kaynaklanan yolsuzlukları önlemek amacıyla, kamu görevlilerinin görev ve sorumluluklarını açık bir şekilde tanımlayacağız.

Başta makam araçları ve kamu hizmetleri için kiralanan binalar olmak üzere her türlü gereksiz ve kayırmacı harcamanın önüne geçeceğiz.


KAMU YÖNETİMİNDE HESAP VEREBİLİRLİK İLKESİNİ YERLEŞTİRECEĞİZ

TBMM’de, başkanlığını muhalefetin yapacağı bir “Kesin Hesap Komisyonu” kuracağız.

Sayıştay’ı yeniden yapılandıracak, Sayıştay’ın yetkilerini genişleterek etkinlik kazanmasını sağlayacağız.

Sayıştay raporlarının düzenli olarak tutulmasını ve TBMM’ye eksiksiz olarak gelmesini sağlayacağız.


KAMU YÖNETİMİNDE ETKİN DENETİM

Yürütmenin yargı denetiminden kaçmasına olanak tanıyan tüm istisnaları ortadan kaldıracağız.

Yargı organlarının verdiği kararların tam olarak uygulanmasını sağlayacağız.

Bilgi edinme ve etik kurullarında sivil toplum temsilcilerinin yüksek düzeyde temsil edilmesini sağlayacağız.

Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumu’nu tam olarak özerkleştireceğiz.

Kurumun idari konulardaki yaptırım yetkisini güçlendirerek, Kurum’u yurttaşlar adına denetim yapan bir organ haline getireceğiz.

Şeffaf Bir Kamu Yönetimi Kuracağız

Bilgi Edinme Kanunu’nu şeffaflığı artıracak şekilde yeniden düzenleyeceğiz.

Kamu İhale Yasası’nı AB standartlarına uygun hale getireceğiz.

Kurum’a kaybettiği yetkileri yeniden kazandıracağız.

Kamu alımlarında elektronik ihale sistemini hızla uygulamaya geçireceğiz.

Özelleştirme ihalelerine dair tüm süreçleri şeffaflaştıracağız.

Kamusal işlerde ticari sır kavramını daraltacağız.

Tüm kamu yöneticilerinin güncel mal bildirimlerinin, İnternet ortamında kamuoyunun bilgisine sunulmasını zorunlu kılacağız.


ÜST KURULLAR

Üst kurullara, kaybettikleri özerkliklerini yeniden kazandıracağız. Siyasi iktidarın bu kurullar üzerinde baskı kurmasını engelleyeceğiz.

Üst kurullara uzmanlığa ve katılıma dayalı politika oluşturma işlevini verecek, bürokrasinin işlevini ise bu politikaların uygulanmasıyla sınırlayacağız.

Düzenleyici kurumlarda tüketici örgütlerinin temsilcilerine yer vereceğiz.

Rekabet Kurumu’nun işleyişine etkinlik kazandıracağız. Piyasalarda hâkim durumun kötüye kullanılmasını engelleyeceğiz.

Sermaye Piyasası Kurulu Yasası’nı küçük yatırımcıların yararı ve güvenliği için yeniden düzenleyeceğiz.

Sermaye piyasalarında manipülasyon ortamının oluşmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.


KAMU BANKALARI VE KİT’LER

Kamu bankaları üzerindeki siyasi baskıya son vereceğiz.

Kamu bankalarının kaynaklarının kayırmacı bir anlayışla kullanılmasına izin vermeyeceğiz.

KİT’lerin yönetim kurullarını bağımsızlaştıracağız.


SÜREKLİ REFORM


Kamu yönetiminde reformun sürekli olmasını, yurttaşların taleplerine cevap verecek ve yönetim teknolojisindeki gelişmelere ayak uyduracak şekilde yürütülmesini sağlayacağız.

Merkezi düzeyde ve kurumlar bazında idareyi iyileştirmek ve yeniliği (inovasyon) artırmak için etkin reform birimleri kuracağız.

Bu birimlerdeki uzmanların, dünyadaki gelişmeleri izleyecek ve

kamu çalışma kültürünü zenginleştirecek donanıma kavuşturulmasını sağlayacağız.

Kamuda yapılacak reformlarda çağdaş örgüt modellerinden yararlanacak, insan odaklı yönetim modellerini hayata geçireceğiz.


YURTTAŞTAN YANA KAMU YÖNETİMİ


ESNEK VE DAYANIŞMACI KAMU KURUMLARI

Kamu kurum ve kuruluşlarının rekabet değil, iş birliği ve karşılıklı şeffaflık içerisinde hizmet vermesini sağlayacağız.

Bürokraside aşırı merkeziyetçiliğe son verecek, kamu kurumlarına esneklik kazandıracağız.

Kamu yararını gözetmeye dönük yetkilerin kullanımında bürokrasiye esneklik tanıyacağız.

Kamu yönetiminde, katı bir hiyerarşi yerine farklı yönetim birimleri ve düzeyleri arasında karşılıklı ilişkiyi temel alan bir anlayışla hareket edilmesini sağlayacağız.


TOPLUM İÇİN KAMU YÖNETİMİ

Halktan kopuk, buyrukçu ve yasakçı bir yönetsel sistem yerine, farklı kesimlerin temsil edildiği ve karar süreçlerine etkin şekilde katıldığı bir sistemi hayata geçireceğiz.

“Devlet için yurttaş” anlayışına son vererek “yurttaş için devlet” anlayışıyla hareket edeceğiz.

Devletin yurttaşa olan güvensizliğini ortadan kaldıracağız.

Yurttaşın beyanının özel durumlar haricinde esas olmasını sağlayacağız.

E-devlet araçlarının etkin şekilde kullanılmasını sağlayacağız.

Yurttaşların devlete olan güvenini yeniden tesis edeceğiz.


KALİTELİ, PLANLI VE GÜVENİLİR KAMU HİZMETLERİ

Farklı kurumlar arasında eşgüdümün sağlanması için merkezi bir yönetsel planlama anlayışını hâkim kılacağız.

Kamu yönetiminde nesnel ve gerçekçi stratejik planlama anlayışını hayata geçireceğiz.

Yapılan planların, hedefine ulaşıp ulaşmadığını etkin ve şeffaf şekilde denetleyeceğiz.

Kamu hizmeti dış alımlarında ucuza mal etme kadar kaliteye ve işin gerektirdiği standartlara uygun hareket edilmesine önem vereceğiz.

Kamu hizmetinin nasıl karşılanacağını tek tek ve ayrıntılı olarak inceleyerek belirleyeceğiz.

Kamu hizmetlerinde dış alımın gerekçelerinin net olarak açıklanmasını sağlayacağız.


Son Yazılar

TDNMedya.com

ANASAYFA

SİYASET

EKONOMİ

DÜNYA

SAĞLIK

KÜLTÜR-SANAT

TDNMedya.com Kategori

GÜNDEM

TÜRKİYE

SPOR

MAGAZİN

YAŞAM

TEKNOLOJİ

Künye

İletişim

E-posta:[email protected]

Sosyal Ağ

Haber Bülteni

[email protected]